Sleuth Elizabeth Soriano

Public Channel / RPG Character Sheet

2432 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 253 ELIZABETH SORIANO $UW )DVKLRQ3RS&XOWXUH 6FKRODUVKLS7RZQ/RUH )ODWWHU\)OLUWLQJ*RVVLS *URZQXS)DFH1HJRWLDWLRQ 3HUIRUPDQFH $WKOHWLFV&RPSXWHUV&RRO 'ULYLQJ)LUVW$LG,QWXLWLRQ 6QHDNLQJ7KURZGRZQ &DSDELOLW\ 5ƞƥƚƭƢƨƧƬơƢƩƬ 'DG/RYH0RP/RYH*DEULHO EURWKHU /RYH 3ULVFLOOD/LNH6DPDQWKD/LNH .DLWO\Q+DWH VDYLQJKHUODVW5HODWLRQVKLSSRLQWWRVSHQGLQSOD\ %ƚƜƤƠƫƨƮƧƝ &ƥƚƬƬ 8SSHU&ODVV &ƥƢƪƮƞ &KHHUOHDGHUV &ƥƮƛ +RQRU6RFLHW\ 'ƫƢƯƞ 6XEFRQVFLRXV&XULRVLW\ 6ƭƨƫƲ$ƫƜ *HWLQWR6WDQIRUGRQKHURZQ

Views

 • 2432 Total Views
 • 1978 Website Views
 • 454 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 25

 • 9 www.rpgresearch.com
 • 4 www.rpgbus.com
 • 2 rpgbus.com
 • 2 www.rpgmuseum.org
 • 6 www.rpgtalkshow.com
 • 2 rpgmuseum.org
 • 4 rpgmobile.com
 • 1 www.rpgmobile.com
 • 1 rpgresearch.com
 • 2 rpgtour.com
 • 4 www.rpgtour.com
 • 4 www.accessiblerpg.com
 • 2 accessiblerpg.com
 • 1 www.dropinandrpg.com
 • 2 bcirpg.com
 • 1 dropinandrpg.com
 • 2 www.rpgtrailer.com
 • 2 rpgmodel.com
 • 5 www.bcirpg.com
 • 2 www.dropinandplay.com
 • 5 www.rpgtechtalk.com
 • 3 www.rpgconsortium.us
 • 1 rpgconsortium.us
 • 6 50.214.57.110
 • 4 50.214.57.105