Sleuth Amanda Barrett

Public Channel / RPG Character Sheet

2565 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

1. 252 AMANDA BARRETT )DVKLRQ2XWGRRUV3KRWRJUDSK\ 3RS&XOWXUH %6'HWHFWRU*RVVLS,QWLPLGDWLRQ 7DXQW $WKOHWLFV&RRO'ULYLQJ)LJKWLQJ )LOFK,QWXLWLRQ3UHSDUHGQHVV 5HSDLU6QHDNLQJ7KURZGRZQ DELOLW\SRLQWVDYHG 5ƞƥƚƭƢƨƧƬơƢƩƬ $XQW&DVVDQGUD/RYH VDYLQJWKHUHVWRIKHU5HODWLRQVKLSSRLQWVWRVSHQGLQSOD\ 6HFUHW+DWH %ƚƜƤƠƫƨƮƧƝ &ƥƚƬƬ :RUNLQJ&ODVV &ƥƢƪƮƞ *LUO-RFNV &ƥƮƛ ' '&OXE 'ƫƢƯƞ 5LVN7DNHU 6ƭƨƫƲ$ƫƜ )LQGDVWDEOHIXWXUH

Views

 • 2565 Total Views
 • 2125 Website Views
 • 440 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 27

 • 2 rpgresearch.com
 • 5 www.rpgresearch.com
 • 4 www.rpgbus.com
 • 3 rpgbus.com
 • 1 rpgmuseum.org
 • 4 www.rpgmuseum.org
 • 2 rpgtour.com
 • 3 www.rpgmobile.com
 • 4 www.rpgtalkshow.com
 • 3 www.accessiblerpg.com
 • 3 bcirpg.com
 • 3 rpgmobile.com
 • 2 accessiblerpg.com
 • 1 www.dropinandrpg.com
 • 1 dropinandrpg.com
 • 5 www.rpgtrailer.com
 • 2 rpgmodel.com
 • 1 www.dropinandplay.com
 • 4 www.rpgtechtalk.com
 • 1 rpgconsortium.us
 • 3 rpgfest.org
 • 2 www.rpgconsortium.us
 • 3 www.bcirpg.com
 • 3 www.rpgtour.com
 • 2 50.214.57.110
 • 1 www.google.com
 • 4 50.214.57.105